نعره كن اي سرزمين جان سپردن

نعره كن

نعره كن اي خاك خسته ، خاك مردن

نعره كن

شب هق هق

شب پرپر زدن چلچله هاست

ز غزل گريه پرم

خانه ي هم غصه كجاست؟

اين همه جوخه ، اين همه دار

اين همه مرگ

اين همه عاشق خفته در خون

اين همه زندان ، اين همه درد

اين همه اشك

نعره هايت كو خاك گلگون ؟

خاك گل مردگي و قحطي و آفت زدگي

وطن تعزيه در مرگ و مصيبت زدگي

شب ياران ، شب زندان

شب ويراني ما

شب اعدام رفيقان گل و نور و صداست..

دانلود آهنگ